Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου αναπτύσσεται ολοκληρωμένα.

Προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις / συμμετοχή των παιδιών σας στην ψηφιακή τάξη, είναι δυνατή η τηλεδιάσκεψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom. 

Εναλλακτικά, προτείνεται η τηλεφωνική επικοινωνία σε προκαθορισμένο χρόνο, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καθηγητή/τριας. 

Με εκτίμηση

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ