Στο Γυμνάσιο οι μαθητές χωρίζονται σε επίπεδα (levels) ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδό τους, προετοιμάζοναι για τα διπλώματα Key English Test (K.E.T.), Preliminary English Test (P.E.T.) και First Certificate in English Language (F.C.E. - Lower) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το σχολείο μας προωθεί την παρακολούθηση αλλά και την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων από τους μαθητές στην αγγλική γλώσσα καθώς και την συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδρομές.

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται βασίζεται στη σύγχρονη μεθοδολογία και στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές (computers) και διαδραστικοί πίνακες (Interactive boards) και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευχέρεια και στη σωστή χρήση της γλώσσας.
Η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με συχνές επαναλήψεις, ασκήσεις πρακτικής, τεστ, εργασίες (projects), ενίσχυση με συμπληρωματικό υλικό και ανάλογες δραστηριότητες.

Για τους παραπάνω λόγους, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, κάτι που το αποδεικνύουν και οι πολλές επιτυχίες μας στις σχετικές εξετάσεις απόκτησης διπλωμάτων γλωσσομάθειας.