Με βάση τις κοινωνικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής, η σημασία της γλωσσομάθειας είναι τεράστια για έναν μαθητή καθώς του διευρύνει τους ορίζοντες και θέτει τις βάσεις για καλύτερες προοπτικές και επιτυχίες στο μέλλον του.

Συγκεκριμένα στα Εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις ξένες γλώσσες από τις πρώτες τάξεις του σχολείου με σκοπό την αφομοίωση και εξοικείωση των γλωσσών σε υψηλό επίπεδο. Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται από επιλεγμένο προσωπικό και γίνεται προσπάθεια προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών και ενεργής συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού διδάσκεται η γλώσσα ευχάριστα με οπτικοακουστικά μέσα (διαδραστικός πίνακας) και δίνεται έμφαση σε όλες της δεξιότητες: Listening, Reading,Speaking και Writing. Επίσης τα Εκπαιδευτήριά μας λειτουργούν ως εξεταστικό κέντρο και προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις των Young Learners English Tests.

Τα Young Learners English Tests είναι τεστ για μαθητές από 7 έως 12 χρονών, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι προσιτά και να προκαλούν ενδιαφέρον στα παιδιά. Τα τεστ βασίζονται σε θέματα και δραστηριότητες που είναι οικεία στα παιδιά. Κάθε τεστ χωρίζεται σε τρία μέρη: κατανόηση γραπτού λόγου και γραπτή έκφραση, κατανόηση προφορικού λόγου, και προφορική έκφραση. Εξεταστές εκπαιδευμένοι στις προφορικές εξετάσεις αξιολογούν την προφορική επίδοση των παιδιών. Τα γραπτά θέματα βαθμολογούνται στη Βρετανία.

Το σχολείο μας θέλοντας να ανταποκριθεί στους στόχους που έθεσε στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας διοργανώνει αυτές τις εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και την Hellenic British Union σε τρία επίπεδα: το επίπεδο Starters για την Δ’ Δημοτικού, το επίπεδο Movers (A1 σύμφωνα με το CEFR/Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) για την Ε’ Δημοτικού και το επίπεδο Flyers (A2 σύμφωνα με το CEFR/Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς) για την ΣΤ’ Δημοτικού. Οι μαθητές εξετάζονται στο σχολείο, σε χώρο οικείο προς αυτούς, από εξεταστική επιτροπή του Cambridge.

Για ποιους λόγους προτείνουμε τη συμμετοχή σε αυτές τις εξετάσεις: Πρώτον, διότι αποτελούν μία καλή εμπειρία για τις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν, δεύτερον, ως ανταμοιβή και αναγνώριση των κόπων των μαθητών, τρίτον, ως ένα επιπλέον κίνητρο να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό τους και τέλος με αυτά τα πτυχία πιστοποιούν τις γνώσεις τους.

Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται βασίζεται στη σύγχρονη μεθοδολογία και στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές (computers) και διαδραστικοί πίνακες (Interactive boards) και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ευχέρεια και στη σωστή χρήση της γλώσσας.
Η εμπέδωση της ύλης επιτυγχάνεται με συχνές επαναλήψεις, ασκήσεις πρακτικής, τεστ, εργασίες (projects), ενίσχυση με συμπληρωματικό υλικό και ανάλογες δραστηριότητες.

Για τους παραπάνω λόγους, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο σχολείο μας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, κάτι που το αποδεικνύουν και οι πολλές επιτυχίες μας στις σχετικές εξετάσεις απόκτησης διπλωμάτων γλωσσομάθειας.

Η γραμμή του σχολείου είναι η ολοκληρωμένη διδασκαλία της Αγγλικής ώστε να μην χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εξωσχολική ή φροντιστηριακή υποστήριξη.

Εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία εφαρμόζεται πέραν των ωρών διδασκαλίας για την ενδυνάμωση των μαθητών που την χρειάζονται.